Follow us

Impressum

GGK GmbH & Co. KG
Gerhard-Grün-Str. 1
D-35753 Greifenstein-Beilstein
Tel: +49 2779 915-0
Fax: +49 2779 915-100

General e-postadress:
VAT ID no. DE 178 288 014

Företagets säte: Greifenstein-Beilstein
Tingsrätt Wetzlar HRA 6188

Komplementär: GGK-G.Grün GmbH
Tingsrätt Wetzlar HRB 4160

VD:

Eckhard Müller dipl.-ek.

Utformning, design och programmering:
www.karius-partner.de


Bildhänvisningar:
© 123rf/ake1150 | © Adobe Stock/andov | © Adobe Stock/Gorodenkoff | © Adobe Stock/Rawen Vision | © Adobe Stock/Simon | © iStock/andresr | © iStock/Aslan Alphan | © iStock/Chinnapong | © iStock/Deagreez | © iStock/PeopleImages | © MilanStock.com / Alamy Stock Photo |   © Pond5/Pavel_ |  © Adobe Stock/alphaspirit |  © Adobe Stock/amstockphoto |  © Adobe Stock/goodluz |  © Adobe Stock/John D. |  © Adobe Stock/karepa |  © Adobe Stock/Довидович Михаил |  © iStock/gilaxia |  © Uwe Umstätter/Westend61/F1online | © Adobe Stock/Fiedels | © Adobe Stock/Ruben | © Adobe Stock/Yingyaipumi


Ansvarsfriskrivning
Innehållsansvar.
Innehållet på våra sidor har tagits fram med största omsorg. Vi kan dock inte ikläda oss någon garanti för innehållets korrekthet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 avsn. 1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lagstiftning. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att efterforska omständigheter som tyder på en rättsvidrig verksamhet. Detta berör inte skyldigheter till borttagning eller spärrning av användning av information enligt allmän lagstiftning. Ett sådant ansvar är dock möjligt först från den tidpunkt då kännedom erhålls om en konkret rättsöverträdelse. När vi får kännedom om sådan rättsöverträdelse tar vi omedelbart bort detta innehåll.

Ansvar för länkar.
Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, och vi har inget inflytande över innehållet på dessa. Därför kan vi inte heller ikläda oss någon garanti för detta externa innehåll. Det är alltid resp. leverantör eller operatör av sidorna som ansvarar för innehållet på länkade sidor. De länkade sidorna har kontrollerats avs. möjliga rättsöverträdelser vid tiden för länkningen. Rättsvidrigt innehåll var inte identifierbart vid tiden för länkningen. Utan konkreta bevis på rättsöverträdelser kan en permanent innehållskontroll på de länkade sidorna inte utföras. När vi får kännedom om sådan rättsöverträdelse tar vi omedelbart bort sådana länkar.

Upphovsrätt.
Det innehåll och de verk som sidoperatörerna har skapat på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrätt. De presenterade märkena är inregistrerade märken (varumärken) från resp. tillverkare och skyddas av dessa. Kopiering, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt tillstånd från resp. författare resp. upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna sida tillåts endast för privat bruk, ej kommersiellt. Om innehållet på denna sida inte har producerats av operatören, beaktas tredje parts upphovsrättigheter. I synnerhet märks tredje parts innehåll upp som sådant. Om du får kännedom om en kränkning av upphovsrätten ber vi dig att meddela oss. När vi får kännedom om sådan rättsöverträdelse tar vi omedelbart bort sådant innehåll.

Cookies.
För att bättre tillgängligheten och effektiviteten hos vår webbplats samlar vi in och bearbetar olika information. Vi överför då automatiskt till dig små filer, s.k. cookies, som ger oss information om antalet besökare på varje sida, besökens varaktighet, använda söktermer samt rörelsevägar. Även internetleverantör, använd läsartyp samt åtkomstdatum och -tid registreras. Denna information som används endast för interna statistiska ändamål har inga personkopplingar.

Dataskydd.
Vår webbplats kan i regel användas utan att personuppgifter behöver anges. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor sker detta alltid på frivillig basis om möjligt. Dessa uppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi vill hänvisa till att dataöverföringen på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att fullt ut skydda data mot åtkomst genom tredje part. Härmed invänds uttryckligen mot användningen genom tredje part av de kontaktdata som publicerats inom ramen för impressumskyldigheten för översändning av ej uttryckligen beställd reklam och informationsmaterial. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen juridiska steg i händelse av obeställt utskick av reklaminformation, t.ex. spam.

Ansvarsfriskrivningens rättsverkan.
Denna ansvarsfriskrivning skall betraktas som en del av den webbplats från vilken hänvisning skett till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte, inte längre eller inte fullständigt motsvarar det rådande rättsläget, påverkas inte övriga delar av dokumentet avseende innehåll och giltighet.

© GGK GmbH & Co. KG 2024

Inställningar sparade

Sekretessinställningar

Meddelande om cookies: Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är nödvändiga, medan andra hjälper oss att förbättra vårt onlineutbud. Du kan godkänna alla cookies genom att klicka på knappen "Acceptera alla" eller göra ett eget val och spara det genom att klicka på knappen "Acceptera val".

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close